cz | eng

kupcosnis.cz

Výzkumný tým z Mendelovy univerzity v Brně se zabývá problematikou plýtvání potravinami v domácnostech a chováním spotřebitele. V současnosti probíhá řešení tříletého projektu financovaného z prostředků TAČR ČR, který je zaměřený na problematiku plýtvání potravinami v domácnostech. Ve vybraných městských částech v Brně tak nyní probíhá měření vyhozeného množství potravin, které se objeví v komunálním směsném odpadu. Pro tento projekt jsme natočili edukační virální videa pro děti i pro dospělé

Problematika plýtvání potravinami je aktuálním a diskutovaným tématem a to nejen z ekonomického, environmentální, ale i sociálního pohledu. Evropská unie v návaznosti na cíle udržitelného rozvoje (UN SDG) chce do roku 2030 snížit plýtvání potravinami na polovinu.

I přes vysokou míru pozornosti věnovanou tématu plýtvání potravinami je dostupnost dat o produkci potravinového odpadu velice omezená. Významná je i nejednotná definice pojmu plýtvání potravinami, což činí jakékoliv srovnání dat v oblasti potravinových odpadů a plýtvání potravinami obtížné. Současně chybí data pro vyhodnocení účinnosti nástrojů uplatňovaných orgány veřejné správy s cílem snížit množství produkovaného potravinového odpadu.

Tento projekt se snaží překonat všechna výše popsaná omezení. Cílem projektu je poskytnout aplikačním garantům a územním samosprávným celkům postupy a výsledky aplikace behaviorální změny chování domácností, a to v podobě, která bude snadno aplikovatelná pro aktéry v oblasti odpadového hospodářství (tj. územní samosprávné celky).

Základem projektu je najít efektivnější způsoby dosažení cíle redukce plýtvání potravinami, a to na základě provedení cílené behaviorální intervence, jejímž smyslem je dosáhnout změny v chování domácností, která povede ke snížení plýtvání potravinami.

Redukce plýtvání potravinami u domácností, které jsou nejvýznamnějším producentem potravinového odpadu, s sebou přináší nejen omezenou a uváženou spotřebu zdrojů, ale i omezení produkce CO2, který doprovází likvidaci potravinového odpadu a je tak významným zdrojem klimatické změny.

Významnými přínosy projektu jsou jednak získání spolehlivých primárních dat, která doposud chybí, dále kvantifikace přímých dopadů behaviorální intervence a zpřístupnění těchto postupů např. formou best practices subjektům v oblasti odpadového hospodářství. V neposlední řadě projekt přispívá k významným environmentálním a společenským přínosům.

<< zpět na seznam